LGR 11

I Odlarklubben får barn träna och utveckla sina förmågor, helt i linje med läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem, LGR 11. I läroplanen har läraren har stort utrymme att göra egna fördjupningar och tillägg.

Genom odling stöttas barns utveckling av:

 • Analysförmåga – att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och visa samband, jämföra likheter, skillnader, för och nackdelar.
 • Kommunikativ förmåga – att samtala, diskutera motivera och presentera.
 • Förmåga att hantera information – söka, samla och strukturera, kritiskt granska och skilja mellan fakta och värderingar.
 • Begreppsförståelse – relatera dem till varandra och använda i nya sammanhang.
 • Metakognitiv förmåga – att kunna tolka, värdera, välja strategier, lösa problem och anpassa till situationen och förstå syfte och sammanhang.

 

Odlarklubben berör ett stort antal punkter i LGR 11 för årskurs 1-6. Främst inom:

 

Bild – odlingarna kan dokumenteras.

 • LGR 11: Barn ska uppmuntras till att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. De kan kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material och undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Hem och konsumentkunskap – kunskap om odling ger kunskap om en hållbar värld.

 • LGR 11: Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Barnen ska kunna planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Idrott och hälsa – att odla ger naturlig rörelse och motion.

 • LGR 11: Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Biologi – odling ger kunskap om biologiska sammanhang i människokroppen, naturen och samhället.

 • LGR 11: Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Viktiga frågor är hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Fysik – odling skapar nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

 • LGR 11: Kunskaper i fysik används för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Eleven ska kunna genomföra systematiska undersökningar i fysik, och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kemi – odling ger perspektiv på hur naturvetenskap och kultur ömsesidigt har påverkat varandra.

 • LGR 11: Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energi, miljö, hälsa och samhälle. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Matematik – odling hjälper barn att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

 • LGR 11: Matematisk verksamhet är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Svenska – genom att prata och skriva om odling utvecklas språket för att tänka, kommunicera och lära.

 • LGR 11: Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Odlarklubben

Brunsbo, Sandstugan
532 96 Skara
0705 - 64 11 11

© 2015 Odlarklubben

Tack till:

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Följ Odlarklubben:

Facebook